A:防護緣係為防止白杖及輪椅下端滑往空處以致摔倒的設施,至於扶手要求延伸三十公分,乃因行動不便者上、 下坡道及樓梯終端處時,為防止視障者突至樓梯終端無預警踏空滑倒,而坡道則為給予使用輪椅者至終端時 能有緩衝空間,以暫停輪椅繼續滑動。


網站導覽